Untitled Document
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ระบบศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (โครงงานวิจัย)
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (ฝึกประสบการณ์)
แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
ข่าวสาร >> ความรู้ด้าน Wireless Network Security

 

         สารคดีเรียนรู้ไปกับ Wireless Network และความปลอดภัยของ Wireless ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะในปัจจุบัน เราต่างใช้ Wireless ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต และหากwireless ถูกแฮ็ก ก็จะทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าไปใช้งาน Wireless ของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ยกตัวอย่างเช่น เอา wireless ของเราไปใช้ดาวน์โหลดสิ่งที่ผิดลิขสิทธิ์ เจ้าของwirelessก็จะได้รับความเสียหาย

นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Name : admin คนดู : 122 คนตอบ : 3
5221207010

dfadfs
Create Date : 03 ก.พ. 2558
5221207010

dff
Create Date : 03 ก.พ. 2558
admin

ทดสอบจากผู้ดูแลระบบ
Create Date : 21 ส.ค. 2557
จำนวนหน้า : 1    

ต้องทำการ login ก่อนถึงจะสามารถ Comment ข่าวสารนี้ได้
Untitled Document
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright 2013 BSRU All Rights reserved. Webmaster : Computer science
5221207010
นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร
082-498-1615