ข่าวสาร >> การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ Computer Hacking


 สารคดีการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการแนะนำ และชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการโ ดยเจาะระบบ เพื่อเป็นการระมัดระวังตัวในโลก ไอที ซึ่งข้อมูลต่างๆล้วนอยู่ในโลกออ นไลน์ เราอยากพึงเห็นการป้องกันมากกว่ าการแก้ไข สามารถติดตามความรู้ในโลกไอที เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม

นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร รหัส 5221207010 D1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ จ้าพระยาName : admin View : 171 Reply : 0