เกี่ยวกับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ระบบศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (โครงงานวิจัย)
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (ฝึกประสบการณ์)
แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
เกี่ยวกับสาขา

ประวัติโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      ในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยครู สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงปรับมาใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏและในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2551 และปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดในปีการศึกษา 2555 ตามกรอบมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2555

ปรัชญาของโปรแกรมวิชา

     "ความรู้ดี มีทักษะ มานะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ชำนาญในวิชาชีพ"

พันธกิจของโปรแกรมวิชา

     1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพในวิชาชีพ
     2. ด้านงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต และนักศึกษาได้จัดทำงานวิจัยทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ
     3. ด้านการบริการท้องถิ่น เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ ความรู้ทางด้านของคอมพิวเตอร์ และมีส่วนร่วมในการนำเอาความรู้ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนา และบริการแก่ท้องถิ่น
     4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ และร่วมสนับสนุนทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ความสำคัญ

     ในปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ความรู้ที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาของประเทศชาติและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการพัฒนาอาชีพและการจ้างงานทั้งในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังได้เข้าไปมีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมส่วนใหญ่

วัตถุประสงค์

     1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
     1.3.2 เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหาการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทำการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
     1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
     1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้สากลไปปรับประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น
     1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสืบค้นและค้นคว้าหาความรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมาปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
     1.3.7 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม
Untitled Document
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright 2013 BSRU All Rights reserved. Webmaster : Computer science
5221207010
นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร
082-498-1615